วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ชาวสระบุรี รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยในเนปาล
      เมื่อ1พ.ค.58 เวลา 09.00 น.  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางอังคณาพุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  ครั้งใหญ่เพื่อระดมทุนในการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล โดยมีส่วนราชการจังหวัดสระบุรี  จากหน่วยงานอำเภอทั้ง13อำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี รวมถึงภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในวันนี้จังหวัดสระบุรีได้จัดงานระดมทุนครั้งใหญ่โดยที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้ร่วมแรงร่วมใจและมีจิตศรัทธาร่วมกันในการที่จะแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล ซึ่งช่องทางสำหรับผู้ประสงค์มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล สามารถช่วยเหลือผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยเพื่อการดำรงชีพได้ที่สถานที่    ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือติดต่อสายด่วน 1567  บัญชีของจังหวัดสระบุรี สามารถบริจาคผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี  เลขบัญชี 983-284125-9 ชื่อบัญชี “บัญชีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลจังหวัดสระบุรี”    ในส่วนของจังหวัดสระบุรีในขณะนี้มียอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ เกือบ 3 ล้านบาทแล้วและจะดำเนินการโอนเงินทั้งหมดและสิ่งของให้กับส่วนกลางต่อไป

                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่าสำหรับการบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน หรือ หักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคำนวณภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว โดยใช้หนังสือสำคัญการรับเงินบริจาคที่ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนใช้เป็นหลักฐาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลได้ต่างช่องทางดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนในนามประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบรางวัล สวท.ดีเด่นระดับเขตให้ สวท.สุพรรณบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 82 ปี พร้อมมอบรางวัล สวท.ดีเด่น ให้กับ สวท.สุพรรณบุรี โดยมี    นางจำนงค์  ศรัณยพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้รับมอบ         วันที่ 30 เมษายน 2558  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 82 ปี  โดยในปีนี้ ภายในงานได้เปิดวิดีทัศน์ เพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประกวดเรียงความค่านิยมของคนไทย 12 ประการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยวันนี้จะมีการมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดและ รางวัลเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น พนักงานประจำดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น ลูกจ้างประจำตัวอย่าง ที่มีทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

            ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมตัดสินการประกวดเรียงความค่านิยมคนไทย 12 ประการ ครั้งนี้เป็นอย่างมาก และจากที่ได้รับชมวิดีทัศน์ ทำให้รู้สึกว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ยืนหยัดเคียงคู่ประเทศไทยมายาวนาน รวมถึงยังได้อธิบายเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนพลเมืองได้รับทราบตลอดมา
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารจัดการหน่วยงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จนได้รับรางวัล สวท.ภูมิภาคดีเด่นระดับเขต เป็นปีที่ 3              นางจำนงค์  ศรัณยพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ จัดประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาค และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาการให้บริการ ระบบการทำงานและบุคลากร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน  ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ได้ออกประกาศแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่ตัดสินให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล สวท.ในภูมิภาคดีเด่นระดับเขต  ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต
                “ รางวัลที่ได้รับถือเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นการทำงานของบุคลากรได้อย่างเป็นอย่างดี ในการที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทำงานแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ สวท.สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต โดยทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการเข้าถึงประชาชน ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมเข้าสู่วิทยุระบบดิจิตอล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและกรอบจรรยาบรรณของสื่อ บริหารจัดการให้บุคลกรทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ  ในฐานะ สวท.สุพรรณบุรี เป็นสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เฉลียว อินยิ้ม  ฝ่ายข่าว สวท.สุพรรณบุรี
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445
               

พ.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช             พ.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม   รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11  อดีต รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  นำคณะ นายทหารจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น             เมื่อ30  เม.ย.58  เวลา  0700  น. พ.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11และคณะ จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี   นายวรภพ ฉิมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ เจ้าของโรงสี บจก.สินสมบูรณ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายทนง ฉิมพันธ์ ,นายอานนท์  ฉิมพันธ์  ร่วมพิธีด้วย


วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

มุกดาหาร พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ สนธิกำลัง ตรวจยึดไม้พะยุง
        พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห.(ท) บูรณาการร่วมกับ ร.อ.อิทธิพงษ์ ปัตถาวโร ผบ.ร้อย ร.กกล.สุรศักดิ์มนตรี  เข้าตรวจสอบบริเวณแปลงปลูกหวาย หมู่บ้านคันแทน้อย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร พิกัด ๔๗ QVD๓๑๔๒๕๔ พบไม้พะยูงซุกซ่อนจำนวน ๓ กอง นับได้ ๑๒๔ ท่อน
           ๒๙ เม.ย.๕๘  เวลา  ๑๗.๕๒  น. พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห.(ท) บูรณาการร่วมกับ ร.อ.อิทธิพงษ์ ปัตถาวโร ผบ.ร้อย ร.กกล.สุรศักดิ์มนตรี จัดชุด จนท.กอ.รมน.จว.ม.ห. จนท.ร้อย ร.(มว.ปล.๑ และ มว.ปล.๒) กกล.สุรศักดิ์มนตรี จนท.หน่วยข่าวกรองทางทหาร กกล.สุรศักดิ์มนตรี เข้าตรวจสอบบริเวณแปลงปลูกหวาย หมู่บ้านคันแทน้อย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร พิกัด ๔๗QVD๓๑๔๒๕๔ พบไม้พะยูงซุกซ่อนจำนวน ๓ กอง นับได้ ๑๒๔ ท่อน จึงทำการตรวตรวจยึดนำส่ง หน่วยป้องกันรักษาป่า มห.๓ (คำชะอี) ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

อำนวย  เดชทองคำ  ผู้สื่อข่าวพิเศษ  จ.มุกดาหาร
เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445