วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

มุกดาหาร อส.จัดพิธีสวนสนามอำลาตำแหน่ง ให้ นายกองเอก สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์               กองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีสวนสนาม อำลาตำแหน่ง ให้กับ นายกองเอก สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2558  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร            

               วันที่  30 กันยายน 2558  พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห.(ท)  รายงานว่า  กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดพิธีสวนสนาม  เพื่ออำลาตำแหน่ง ให้กับ นายกองเอก สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อย่างยิ่งใหญ่
                    ข้อมูลประวัติรับราชการของ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)


นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


              ๑. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ วัน เดือน ปี เกิด ๒๖ เมษายน ๒๔๙๘ อายุ 60 ปี ภูมิล าเนาเดิม อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ภูมิล าเนาปัจจุบัน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ มือถือ ๐๘๘ - ๗๑๔๗๗๙๙, ๐๘๙ – ๒๐๓๐๔๖๔

              ๒. ข้อมูลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๑ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๔ หลักสูตรอบรม หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๒ ปี ๒๕๓๕ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๔ ปี ๒๕๓๙ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔

             ๓. ข้อมูลการท างาน ด ารงต าแหน่งนายอำเภอ ตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลาง (๑๓ ปี) และภาคใต้ รวม ๑๓ ปี (ดำรงตำแหน่งนายอำเภอระดับ ๙ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑ ปี) ดำรงต าแหน่งปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ (๒ ปี) ปลัดจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ รวม ๒ ปี ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ ( ๔ ปี) ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   คนที่ 16  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - 30 กันยายน 2558  เกษียณอายุราชการ
อำนวย  เดชทองคำ  ผู้สื่อข่าวพิเศษ  จ.มุกดาหาร
เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

นย.เชาวลิต ทวีไทย เชิญร่วมพิธีมอบสนามเด็กเล่นสร้างสุข ในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรตารี่ป่าเลไลยก์
          เชาวลิต ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  พร้อมด้วย โรตารี่แอนด์กุลวลี ทวีไทย  เชิญร่วมพิธีมอบ  “  โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างปัญญา สนามเด็กเล่นสร้างสุข 24 ปี ในวาระก่อตั้งสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ”  ในวันเสาร์ ที่ 10 คุลาคม 2558  เวลา  09.29 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ


             ประวัติการก่อตั้ง  สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์   รหัสสโมสร 28279  ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง : ผวภ.นิวัตร โชควาณิชย์พงษ์  ผู้แทนพิเศษการก่อตั้ง : อน.อนุพงษ์ คงมาลัย  สโมสรผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  วันที่รับสารตราตั้ง : 3 กันยายน 2534  นายกก่อตั้งสโมสร : นยก.ท.พ.อนุศักดิ์ คงมาลัย   สถานที่ประชุม : อาคาร ศาลตายาย สุพรรณบุรี  วัน/เวลาประชุม : วันจันทร์ เวลา 19.00 – 21.00 น. สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร : 37 หมู่ 3 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  บริจาคให้มูลนิธิโรตารี :  พอลแฮริสเฟลโล 31 คน (พ.ศ.2554)  อุปถัมภ์การก่อตั้งสโมสร : สโมสรอินเตอร์แรคท์วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส รร.สงวนหญิง  อุปถัมภ์การก่อตั้งชุมชนโรตารี : ชุมชนโรตารีสุวรรณภูมิ

             โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างปัญญา สนามเด็กเล่นสร้างสุข 24 ปี ในวาระก่อตั้งสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น เป็นแนวคิด ของ   เชาวลิต ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  พร้อมด้วย โรตารี่แอนด์กุลวลี ทวีไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ชองเด็กๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า และ เพื่อเป็นการย้อนรำลึก ถึงการก่อตั้ง สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  เมื่อปี 2534  โดย นยก.ท.พ.อนุศักดิ์ คงมาลัย  เป็น นายกก่อตั้งสโมสร ฯ

                โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างปัญญา สนามเด็กเล่นสร้างสุข 24 ปี ในวาระก่อตั้งสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น  ได้รับการสนับสนุน เงินช่วยเหลือ จาก ทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล  แอสชัวรันส์ จำกัด  หรือ AIA  ได้มอบเงินสนับสนุน ให้ 300,000  บาท สำหรับโครงการนี้

             

         ผม เชาวลิต ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  พร้อมด้วย โรตารี่แอนด์กุลวลี ทวีไทย ขอขอบพระคุณ  ทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน การดำเนิน  “  โครงการพัฒนาห้องสมุดสร้างปัญญา สนามเด็กเล่นสร้างสุข 24 ปี ในวาระก่อตั้งสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ”  จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ และ เราก็จะมุ่งมั่นต่อไป เพื่อกิจกรรมสร้างสุข ให้กับชาวสุพรรณบุรี  ตลอดไป


เรวัติ น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน   rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี เริ่มแล้ว การแข่งขันเนตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
            ที่โรงยิมเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในวันนี้(30 ก.ย.58) โดยมี ดาตินซรีนฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมเนตบอลแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยนายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  ในนามของจังหวัดสุพรรณบุรี รู้สึกมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสมาคมเนตบอลแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ  ในการจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มียุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน   เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเนตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ และแสดงความสามารถ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป   ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะชิงความเป็นหนึ่งทางด้านกีฬาแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมิตรภาพที่ดี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนทุกคน           ด้านดาตินซรีนฤมล ศิริวัฒน์  นายกสมาคมเนตบอล กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30ก.ย.- 6 ต.ค.58    เพื่อพัฒนากีฬาเนตบอลให้กว้างขวางออกไปสู่เยาวชน และสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานนักกีฬาเนตบอลของประเทศไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับสากล รวมถึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันระดับประเทศให้แก่นักกีฬาตามสถานศึกษาต่าง ๆ และเพื่อเฟ้นหาตัวนักกีฬาที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย รองรับกีฬาเนตบอลมนระดับนานาชาติต่อไป


เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี ทต.บางปลาม้า ฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการนวดแผนไทยบำบัดและรักษาโรค
          จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยเทศบาลตำบลบางปลาม้า ฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการนวดแผนไทยบำบัดและรักษาโรค  นายอภิชาติ  ชโลธร นายกเทศมนตรี


           นายอภิชาติ  ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าการนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ  เป็นศาสตร์บำบัด  และรักษาโรคแขนงหนึ่งที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการนวด  นอกจากจะเป็นวิธีแรกมนุษย์รู้จักนำมาใช้รักษาอาการปวดแล้วยังสามารถช่วยเสริมในการบำบัดรักษาโรคได้อีกหลายชนิด เช่น  ไมเกรน  อัมพฤกษ์  เป็นต้น  การนวดแผนไทยได้บูรณาการมาใช้ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ใน 3 รูปแบบ  ตามสรรพคุณ  คือ  นวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการนวดเพื่อความผ่อนคลาย  บำรุงสุขภาพ  ทำให้สดชื่นกระฉับกระเฉง  ดังเช่น  สถานบริการนวดทั่วไป  สปาต่างๆ  เป็นการนวดที่มีให้บริการมากที่สุดในปัจจุบัน นวดเพื่อการบำบัดรักษา  ซึ่งได้ผลดีมากสำหรับคนไข้มีอาการปวดเรื้อรังของระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง  ปวดคอ เรื้อรัง สะบักจม  ไหล่ติด  รวมถึงนวดรักษาไมเกรน และนวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นการนวดเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว เช่น  คนไข้เป็นอัมพฤกษ์  อัมพาต  เพื่อกระตุ้นให้ร่ายกายไม่ว่าจะเป็นระบบข้อต่อ  กล้ามเนื้อ  รวมถึงระบบไหลเวียนให้ฟื้นตัว  ซึ่งในมุมมองของแพทย์สมัยใหม่ เชื่อวาการนวดแบบนี้ช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อและยังช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว และลดอาการเครียดของผู้ป่วยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี                ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปลาม้า  ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น  อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และจะต้องได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกายจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการนวดแผนไทย  เพื่อให้แกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการนวดแผนไทยสามารถนำไปถ่ายทอดวิธีการนวดและการปฏิบัติกับผู้สุงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากมีผู้สูงอายุจำนวน  463 คน  และมีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.33 ซึ่งจากข้อมูลสาเหตุเจ็บป่วยเรื้อรังเกิดโรคระบบกล้ามเนื้อต่างๆ  จากการประกอบอาชีพและการทำงานหนัก  โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งทำให้เกิดอาการเหน็บชา  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  อัมพฤกษ์  อัมพาต
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

สระบุรี ม.พัน 11 รอ. ร่วมกับการค้าภายในจัดงาน “ ธงฟ้าราคาประหยัด และมีคุณภาพ ”ครั้งที่ 2


           เมื่อ  29 ก.ย.58 เวลา 14.00  - 18.00 น. กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ นำโดย พ.ต.เดชาธร  สายหยุด  รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่11 รักษาพระองค์   ร่วมกับ การค้าภายในจังหวัดสระบุรี จัดตลาดนัด”ธงฟ้าราคาประหยัด”ลดราคา 20-30 % เพื่อ ลดค่าครองชีพประชาชน ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในปัจจุบัน  บริเวณถนนภายใน ม.พัน 11 รอ. เลียบ กับ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุด              พ.ต.เดชาธร  สายหยุด กล่าว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ตาม นโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก และรัฐบาล ตามโครงการ แบ่งเบาภาระ ค่าครองชีพของ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ของประชาชน โดยให้หน่วยทหารเป็นตัวแทนในการตั้งพื้นที่ที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน เป็นการลดรายจ่าย โดย นำสินค้าราคาถูกจากกรมการค้าภายในมาจัดจำหน่าย ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่  ได้ซื้อสินค้าในราคาถูก ได้จับจ่ายใช้สอยในการลดภาระในส่วนต่างๆ ดังนั้น ท่านพลตรี.สมโภชน์  วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พันเอก พนาเวศ  จันทรังษี  ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้ให้ กองพันทหารม้าที่11รักษาพระองค์ โดย พ.ท.ธนพล วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่11 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินโครงการ ดังกล่าวนี้ขึ้น
               หลังจากกองพันทหารม้าที่11รักษาพระองค์ได้เคยจัดโครงการอาหารราคาถูก ให้กับพี่น้องประชาชน ตามตลาดนัดชุมชนและจัดตลาดนัด”ธงฟ้าราคาประหยัด”ประจำทุกเดือน ประสบผลสำเร็จได้รับความสนใจจาก กำลังพลและพี่น้องประชาชนรอบค่าย เป็นอย่างดี กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสารถุงละ 5 กก. 65 บาทไข่ไก่  แผงละ 78 บาท น้ำตาลทราย,  น้ำมันพืช 3 ขวด 100 , สบู่  ยาสีฟัน และเครื่องอุปโภค บริโภค อื่นๆอีกมากมาย พร้อมนำรถครัวสนามเคลื่อนที่ออกจำหน่ายอาหาร กล่อง ตามสั่งราคาถูกจำหน่ายด้วยได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดสระบุรีร่วมจับจ่ายใช้สอยได้ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445