วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดประวัตินายกสมาคมนักวิจัยฯ คนใหม่            สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดประวัติ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ผู้มีประสบการณ์ และผลงานทั้งในและต่างประเทศ    


  
            ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย คนต่อไป
                     ทั้งนี้ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ มีประสบการณ์มากมายทั้งการทำงานในภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิเคราะห์โครงการอาวุโสเครือเบทาโกร ทำงานภาครัฐวิสาหกิจกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีประสบการณ์งานวิจัย การให้คำปรึกษาแก่องค์การ อุตสาหกรรมต่างๆ และยังเคยทำงานและให้คำปรึกษากับองค์การในประเทศ สปป.ลาว และเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
     


               นอกจากนั้นยังเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพลังงานพอเพียง วุฒิสภา อนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ  อนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและสาราณียกรวารสารสมาคมนักวิจัย

               ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
                    ผศ. ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MBA (Marketing Management) และ Ph.D. (Development Administration) สาขา Administrative Development หลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งยังได้รับทุนการศึกษาทางด้าน Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations ที่ School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, Bloomington, USA
                     สำหรับการอบรมได้ผ่านหลักสูตร ของสถาบันจิตตานุภาพ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 32 หลักสูตรอาจาริยสาสามาธิ รุ่น 14/2 และหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 1  หลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 2  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 114  หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 11 โครงการผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย RCC, ACP, MIR, MIA, MFR, DAP, DCP และ ELP อีกทั้งยังมีผลงานการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: ปฐมบท การจัดการจริยธรรมธุรกิจ: ฐานรากของซีเอสอาร์ ปฐมเหตุ ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ: LIFE Model  และ รวมบทความว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 
                 สามารถแลกเปลี่ยนความเห็น กับผู้เขียนและรับ ppt สำหรับการสอนได้ที่ nphiphat@gmail.com  id Line: dr.csr  หรือ facebook: พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์ ณ วัดคลองขะโด อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี              ครอบครัวพุ่มเพชร์   โดย คุณแม่สะอาด พุ่มเพชร์  ครูชัยรัตน์ พุ่มเพชร์ ครูสุภาพร แหลมแก้ว  นายวิบูลย์ พุ่มเพชร์ พร้อม บุตร-ธิดา  เขยสะใภ้ และ หลานๆ ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพ  คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์ ณ  วัดคลองชะโด ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
            วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  ครอบครัวพุ่มเพชร์   โดย คุณแม่สะอาด พุ่มเพชร์  ครูชัยรัตน์ พุ่มเพชร์ ครูสุภาพร แหลมแก้ว  นายวิบูลย์ พุ่มเพชร์ พร้อม บุตร-ธิดา  เขยสะใภ้ และ หลานๆ ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพ  คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์ ณ  วัดคลองชะโด ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  มี นายจักรพรรดิ์ จิตมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ
            พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 14.00 น. พระปลัดกิมฮั้ว นิกกิเลโส เจ้าอาวาสวัดคลองชะโด แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  กรวดน้ำ เพื่ออุทิศน์ส่วนบุญ ส่วนกุศล ไปให้แก่ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์ รับพรพระ   จากนั้น เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชา ที่เครื่องตั้งพระธรรม พระสงฆ์ 84 รูป สวดมาติกา บังสุกุล เจ้าภาพถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์                 เวลา  14.30 น. เจ้าภาพบริจาค เงินเพื่อเป็นธรรมทาน ให้แก่ วัด โรงพยาบาล  สถานศึกษา และ องค์กรสาธารณะกุศล กว่า 50 แห่ง เพื่ออุทิศถวาย เป็นกุศล  ไปให้แก่ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์  จาก นั้น ตัวแทนเจ้าภาพ นำเรียนประวัติ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์  แขกผู้มีเกียรติ ยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความไว้อาลัย  คณะเจ้าภาพ ทอดผ้าไตรบังสุกุล  ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติ ทอดผ้าไตรบังสุกุล                  เวลา  15.00 น. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ให้เกียรติ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระปลัดกิมฮั้ว นิกกิเลโส เจ้าอาวาสวัดคลองชะโด เป็นองค์พิจารณา และ ประธานในพิธีฯ ประกอบพิธี ประชุมเพลิง 

               ครอบครัวพุ่มเพชร์   โดย คุณแม่สะอาด พุ่มเพชร์  ครูชัยรัตน์ พุ่มเพชร์ ครูสุภาพร แหลมแก้ว  นายวิบูลย์ พุ่มเพชร์ พร้อม บุตร-ธิดา  เขยสะใภ้ และ หลานๆ   ในนามเจ้าภาพ  ขอขอบพระคุณ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1  นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ บริษัท ไทยซันฟู๊ด จำกัด  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู เพื่อนข้าราชการ และ ผู้ที่เคารพนับถือ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติ ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุรินทร์ พุ่มเพชร์ ในวาระ สุดท้ายนี้ มาด้วยความเคารพอย่างสูง
           ในนาม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์พลังชน และ ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์ ในกลุ่มสุพรรณบุรีนิวส์ ขอแสดงความเสียใจต่อ  " ครอบครัวพุ่มเพชร์  " มา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง


 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน


เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445