วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
            สระบุรีประชุมการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
                  ที่ห้องประชุมศูนย์โอทอปพุแค จ.สระบุรี  นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จังหวัดสระบุรีซึ่งจัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  65 คน  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเอง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป
       

              นางประพาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า  ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย " โดยบูรณาการขับเคลื่อนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ  ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้ จัดประชุมการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่ท้องถิ่นและพัฒนาสู่ระบบคลัสเตอร์ในการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมและการจัดจำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหา มีภูมิหลัง มีเรื่องราวด้านวัฒนธรรม บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น