วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             จังหวัดสระบุรี ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”             เมื่อ 31 มีนาคม 2561 นาย ชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี  มีนาย ชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรีกล่าวความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโกาส ให้ได้การพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา


            ต่อมาในปี2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า”กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี กองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย " รักษาดินแดนยิ่งชีพ "            สระบุรี- กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีมอบเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
            เมื่อวันที่31มีนาคม2561 นายกองเอก บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี มอบเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ นาง อุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ              ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพนะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้ทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
 
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นประจำปี2560           สระบุรี อันเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันข้าราชการพลเรือนมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นประจำปี2560


             เมื่อ วันที่ 31มีนาคม 2561 นายบัณฑิตย์   เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน “ วันข้าราชการพลเรือน”  เมื่อประธานมาถึง ในบริเวณพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมน้อมนำอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา     มี หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรดีเด่น ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560  จำนวน 20 ราย   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี             สำหรับข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ มีจำนวน 4 ราย  ได้แก่นายเอกพร  จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย พันตำรวจโทนรินทร์เนตร  ศรีสุข  สารวัตรจราจร สภ.เมืองสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม


 

 
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี จัดงานพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

          เมื่อ31 มี.ค.61 นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ คณะข้าราชการ ทหารตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ปวงชนทุกหมู่เหล่า   วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และแสดงกตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข
            เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๓๓๐ (ประมาณ ๑๐๐ ปี จากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔ รวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา กับ ๑๑ วัน เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ ๒๕ ปี ๗ เดือน ๒๓ วัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายทับ พระองค์ได้ปฏิบัติติราชการแผ่นดินดั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถ ยังทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และทรงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งสำคัญๆ สืบมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
             ใน พ.ศ.๒๓๕๖ เมื่อทรงมีพระชนมพรรษาได้ ๒๖ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ โดยทรงได้รับการไว้างใจพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตำรวจว่าความฎีกา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณด้วย     ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นห้วงเวลาที่มหาอำนาจชาติตะวันตก คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส ได้เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลทางการค้า การเมือง และการทหารเข้ามายังภูมิภาคนี้อีกวาระหนึ่ง จึงทรงมีพระราชปรารภเตือนสติคนไทยให้รู้เท่าทันไว้ว่า "การศึกสงครามข้างญวน ข้างพม่า ก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว"
            และเหตุการณ์ก็เป็นไปดั่งที่ได้ทรงมีพระราชปรารภไว้เช่นนั้นจริงๆ หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว ๔๒ ปี ในปีพ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ฝรั่งเศสยกกองเรือรบมาปิดอ่าวไทย ยึดเมืองตราดและเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน ยื่นเงื่อนไขให้ไทยต้องจ่ายเงินค่าไถ่จำนวน ๓ ล้านฟรังก์ (ประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาทของเงินไทยในขณะนั้น เมื่อจ่ายเป็นเงินเหรียญเม็กซิกันมีน้ำหนักมากถึง ๒๓ ตัน) ให้กับฝรั่งเศสภายใน ๔๘ ชม. ไม่เช่นนั้นแล้วจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้น ในยามบ้านเมืองคับขัน ถูกบีบคั้นจากชาติมหาอำนาจเช่นนั้น "เงินถุงแดง" อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้โปรดพระราชทานไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน ก็ได้นำมาใช้ในการกอบกู้เอกราชและรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติบ้านเมืองไว้ได้จนทุกวันนี้

           ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้  ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์  ณ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ทางราชการได้ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้ใช้ชื่อ วันงานว่า "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี สพร. 2 เปิด " คลีนิกผลิตภาพแรงงานเคลื่อนที่ "
          นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอำนวย โกมลตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์ผลิตภาพแรงงาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ

            สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้ร่วมให้บริการประชาชนในการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับรถจักรยานยนต์และให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและมุ้งลวด และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445