วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วช.เปิดตัว Museum Pool แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Museums Pool แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานออกสู่การใช้ประโยชน์จริง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ในฐานะเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ หรือ สวนช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนำพาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 ในการส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง วช.เห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่นักวิจัยไทยได้พัฒนามาถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์จริง จึงได้สนับสนุนโครงการขยายผลการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กรณีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

                ดร.วิภารัตน์ฯ กล่าวต่อว่า แอปพลิเคชัน Museums Pool เป็นระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสร้างโมบายล์แอปพลิเคชันได้และยังสามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันเข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย เป็นการนำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้จริง และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ช่วยให้พิพิธภัณฑ์มีความเข้มแข้งโดยอาศัยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ และยังช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วย โดยมีข้อมูลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมกันนี้ยังจะสามารถขยายผลต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป
          ในโอกาสนี้ วช.ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดใช้งาน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะนักวิจัย เพื่อนำไปปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัยตรงใจกับผู้ใช้งานได้ 


อนงค์วดี จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เพชรบูรณ์

               วันที่ 30 ส.ค.60  เวลา 1430 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท), นายสุเมธ ธีรนิติ  นายอำเภอวิเชียรบุรี, นายโยธิน ภัทรปิติตานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย,คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านพุเตย, นางนิภา แก้วกลิ่น พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี, เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพุเตย, คุณครูชำนาญ ขวัญอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ กศน. ให้การต้อนรับ
                  ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ นายลำดวน เรียมปิติ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และ ครู กศน. จ.เพชรบูรณ์


อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
            กองคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน และพุ่มผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


             ที่ พระอุโบสถ วัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง  รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย เรือเอกหญิง กัญญ์ณณัฎฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานกล่าวนำสวดมนต์ ตามบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน และพุ่มผ้าป่า แด่พระภิกษุสงต์
 

               เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้                 และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนักที่ดีของข้าราชการตำรวจในสังกัด  โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวน 100 นายเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ให้ความรู้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก               29 ส.ค.60  ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ พร้อมด้วย พ.อ.เรืองฤทธิ์ เฉลยฤกษ์ ประธานรุ่น 4/60 บรรยายหลักการธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักภาคประชาชนและผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยจังหวัด เพชรบูรณ์ - ลพบุรี - สระบุรี - อยุธยา ณ. โสมาภา ป่าสัก  รีสอร์ท จ.ลพบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมต่อไป


 อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ชัยนาท โรงเรียนวัดเขาดิน จัดกิจกรรม " ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง "            วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายชูชีพ  สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง ร่วมกับ นายประมาณ เพ็ชรวงศ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน จัดกิจกรรม "ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง" ในโรงเรียนวัดเขาดิน


              ในการนี้ มีคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จาก เทศบาลตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท นำโดย น.ส.ปัทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี ร.ต.จำนงค์  สกุลรัง รองนายกเทศมนตรี น.ส.นิฤมล  สีหะ สมาชิกสภาฯ และนายประทีป ครองแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดอำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445