วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมรมพัฒนาชนบท กฟภ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์กีฬา แก่ รร.บ้านปางช้าง และ รร.บ้านดอนไพรวัลย์

   


            ชมรมพัฒนาชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์กีฬา แก่ โรงเรียนบ้านปางช้าง   และ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 อ.สันติสุข จ.น่าน              วันที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  นายวรังสิทธิ์  นามราษฎร์ ผชก.(ย) และ ประธาน ชมรมพัฒนาชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาตุรนต์ ลีนะกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน  พุฒิ  ศรีห้วยยอด ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านโป่ง   และ คณะกรรมการชมรมพัฒนาชนบท  กฟภ. พร้อมพนักงาน กฟภ.กฟต.3  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์กีฬา แก่ โรงเรียนบ้านปางช้าง   และ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 อ.สันติสุข จ.น่าน  โดยมี นางอัญชลี ทองมา รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางช้าง และ และ ว่าที่ ร้อยตรี กมล เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์  คณะครู  นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และ กล่าวขอบคุณ

           


 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน

เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม " รักพ่อคิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง " ในวันดื่มนมโลก             จังหวัด สระบุรี ร่วมกับ อ.ส.ค .จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม " รักพ่อคิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง " ในวันดื่มนมโลก

                   ณ หน้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาแจกนม หัวหน้าส่วน ราชการที่ละ 1ลัง  เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้ติดอันดับ Top 5 global trend ของ World  Milk Day เพื่อส่งเสริมคนไทย เพิ่มการบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นจาก18ลิตรต่อคนต่อปีมาเป็นอย่างน้อย25ลิตรต่อคนต่อปี เสร็จสิ้นในปี2563


               ทางด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ถือกำเนิดมาโดยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทยในอำเภอมวกเหล็กที่มีประวัติศาสตร์ สร้างฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมให้มากขึ้นจึงได้รณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพของตนเองเนื่องในวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกอีกด้วย

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

เทศบาลเมืองสระบุรี " ร่วมใจป้องกันโรคภัย จากควันบุหรี่ " ในวันงดบุหรี่โลก             เมื่อวันที่31พฤษภาคม2561 ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นประธานงานงดบุรีโลก"ร่วมใจป้องกันโรคภัย  จากควันบุรี" มีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารตำรวจ  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกันเดินรณรงค์การป้องกันโรคจากการสูบบุหรี่และจากควันบุหรี่เนื่องในวันงดบุหรี่โลก
 


               เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออก พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิ์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560ซึ่งเป็นมาตราการที่จะช่วยเหลือป้องกันคนที่ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้คนสูบบุหรี่และคุ้มครองสิทธิ์ของเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีไม่สูบบุหรี่พร้อมประชาชนทั่วไปเพื่อสามารถป้องกันโรคจากคนสูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้ตัวและบอกกล่าวตักเตือนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้เลิกบุหรี่ได้ด้วยเพื่อลดการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลใกล้ชิดหรืออาจนำควันบุหรี่ไปสู่คนที่ไม่สูบบุหรี่ถึงชีวิตได้
              ดังนั้นทางเทศบาลเมืองสระบุรีได้เดินรณรงค์ร่วมกันแสดงออกเพื่อป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อจากการสูบบุหรี่และส่งเสริมไม่ให้ เด็กและเยาวชน สูบบุหรี่เพื่อได้เรียนรู้ถึงโทษภัยจากการสูบบุหรี่พร้อมเป็นแรงจูงใจช่วยป้องกันบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ได้เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของบุคคลที่สูบบุหรี่และสามารถดึงจิตใจเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะทำให้เกิดจากการสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดเป็นโรคที่ตนมิได้ก่อขึ้นเองด้วยเชิญชวนให้เลิกบุหรี่ในวันงดบุหรี่โลกอีกด้วย(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ " จัดการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ " ในวันต้นไม้ของชาติ               สระบุรี  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  " จัดการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้" ในวันต้นไม้ของชาติ

               วันที่30 พฤษภาคม2561 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรี เป็นประธาน มีหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ฝ่ายปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานวันต้นไม้แห่งชาติและร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา วัตถุประสงค์ ในการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นป่าและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สระบุรีให้ความรู้ความรักษาป่าและหวงแหนธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานจะได้มีจิตสำนึกรักษ์ป่า น้ำ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ
   
              เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปีพ.ศ.2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและประชาชนในจังหวัดสระบุรีร่วมกันปลูกต้นไม้"ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ  องค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 และให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีพร้อมปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานดูแลและห่วงแหนรักษาป่าไม้ในชาติและเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี   ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หมู่ที่5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


 


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445