วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สุพรรณบุรีนิวส์ ขอแสดงความยินดี กับ นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สายหนึ่ง " ประถมาภรณ์มงกุฎไทย " ให้แก่ นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  นับเป็นความปลื้มปิติ แก่ครอบครัว และ วงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้                  

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (อังกฤษThe Most Noble Order of the Crown of Thailand)) เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามในราชกิจจานุเบกษา ปรกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2412 เดิมมีชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2484 [1]            ที่ร้านอาหาร ริมคลองเฮ้าส์  เมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๓๐น.  นายประพันธ์  คุณนายสุเทียม  บุญคุ้ม  อดีตนายอำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถึ่น ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี ให้กับ นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สายหนึ่ง " ประถมาภรณ์มงกุฎไทย "
            นายอนันต์ นาคนิยม  ได้รับการแต่งตั้ง เป็น นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗  ในฐานะนายอำเภอ ระดับ 9  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง  โดยมี  ข้าราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องประชาชน แห่แหนกันมา ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น ในฐานะ ที่ นายอนันต์ นาคนิยม เป็นคนบางปลาม้า โดยกำเนิด และ ได้กลับมานั่ง ตำแหน่ง พ่อเมือง บางปลาม้า

                  ในนาม ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์ กลุ่ม สุพรรณบุรีนิวส์  ขอร่วมแสดงความยินดี แก่นายอนันต์ นาคนิยม  นายอำเภอบางปลาม้า ในโอกาส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สายหนึ่ง " ประถมาภรณ์มงกุฎไทย "  มา ณ  โอกาสนี้


           ขอบคุณ   ภาพข่าว จาก สมพร  จานสิบสี  ฝ่ายข่าว ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า
            เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี เปิดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

             ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวย้ำ ถึงความสำคัญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากบ้านและครอบครัวแล้ว ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
             ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก และผู้สนใจ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันนี้(30 พ.ค.58) ว่า เด็กปฐมวัย เป็นวัยสำคัญที่สุดของการปูพื้นฐานชีวิต เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านจากผู้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลปกป้องและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป พ่อแม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพ ทำให้ต้องหาผู้ดูแลเด็กแทนตนเอง สถานรับเลี้ยงเด็ก จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะต้องมีการบริหารงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กในทุกด้านให้เป็นเด็กที่เก่ง ดี มีสุข สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


             สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดวงแก้วเนอสเซอรี่ บ้านรัตนวลี โรงเรียนวิทยาศึกษา ธนะสุนทร พรประสาทเนอสเซอรี่ และสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก     ยอแซฟอุปถัมภ์   ทั้งนี้เชื่อว่า ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ดูแล จะมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัยต่อไปเกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี หอการค้าจัดแรลลี่ “ รวมใจสุขสันต์สานสัมพันธ์ครอบครัว ” ครั้งที่ 6

              หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันแรลลี่ “รวมใจสุขสันต์สานสัมพันธ์ครอบครัว” ครั้งที่ 6 สุพรรณบุรี- ปราณบุรี สร้างเครือข่ายธุรกิจการค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
              ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ “รวมใจสุขสันต์สานสัมพันธ์ครอบครัว” ครั้งที่ 6 ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี ในวันนี้(30 พ.ค.58)  โดยกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้ประการค้ามีโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างกรรมการกับสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการค้าทั้งในและต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นต้นแบบขององค์กรภาคเอกชนที่สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวด้วยการท่องเที่ยวในกุล่มการค้า ทำให้เกิดความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว และได้ใช้เวลาร่วมกัน

              ด้านนายสุเทพ  มิตรเกื้อกูล ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งมีระยะทางระหว่างสุพรรณบุรี – ปราณบุรี เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และ ฯพณฯ กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนักดีว่าการให้บริการสมาชิกกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า โดยส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือ ภารกิจของหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สระบุรี นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผอ.ปปส.ภาค1 ติดตามโครงการชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด
              จังหวัดทหารบกสระบุรี(จทบ.สบ.)สรุปผลการปฏิบัติการตามโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนระยะที่ 1ใน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการชุดการข่าว มีการปฐมนิเทศให้กำลังพลได้เข้าใจเพื่อดำเนินในระยะ เดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม 2558 ณ อาคาร อดิศร จังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี              เมื่อ 30 พ.ค.58 เวลา 10.00 น นายพิสุทธิ์  ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 และคณะ ติดตามโครงการชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสระบุรีและ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีพลตรี อดิศรย์  โครพ ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกสระบุรีให้การต้อนรับมีพันเอก นันทวุฒิ  บุญยะสิทธิ์ รองเสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นผู้บรรยายสรุป มีหน่วยงานส่วนราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย
               ในการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความมั่นคงอื่นๆในชุมชนหมู่บ้านพร้อมจัดกำลังพลเป็นชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เป้าหมายจำนวน10หมู่บ้านและชุมชนจะมีฝ่ายอำนวยการติดตามผลงานประเมินมีการแต่งตั้งส่วนประสานงานให้เข้าพบนายอำเภอแต่ละพื้นที่เพื่อชี้แจงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมเข้าพบตำรวจในพื้นที่ด้วยจะประสานงานแกนนำของชุมชนและผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ทั้ง2จังหวัด มีจังหวัดสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนหมู่บ้านจัดตั้งชุดอาสาสมัครสายตรวจชุมชน ตำรวจบ้าน ออกตรวจและสอดส่องพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในพื้นที่อีกทางหนึ่งและมีการเข้าพบปะปลุกฝั่งอุดมการณ์สร้างพลังในแน่นแฟ้น เข้มแข็งเป็นชุมชนสีขาวในที่สุด
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ถวายเป็นพระราชกุศล

               ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  เสริมสร้างความมั่นคง ของพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์               นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันนี้(28 พ.ค.58) พร้อมขอให้พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ได้น้อมนำหลักธรรมสากล 3 ประการคือ การทำความดี การไม่ประพฤติชั่ว และการทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งการพัฒนาจิตใจนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเกิดเป็นวิถีพุทธที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงของการปฏิรูปประเทศ จำเป็นต้องหลักของพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศต้องเป็นที่ยอมรับของสากลทั่วโลกด้วย
                ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 9  มิถุนายน 2558  โดยในวันที่ 1 มิถุนายน จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา จัดปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และวัดทุกวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 36 แห่ง ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558  จัดที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445