วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.7 ประธานประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนเหนือ.             ผบ.พล.ร.7 ประธานประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนเหนือ...เน้นย้ำแนวทางร่วมกันลดระดับความรุนแรงยาเสพติด

            การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30  น.


              ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้  แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และได้กำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนดำเนินงานสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ตอนในที่ต่อเนื่อง

                 พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดการประชุมคณะทำงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันในโครงสร้างการจัดแผนงาน ทั้งในส่วน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามชายแดนภาคเหนือและหน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในปี 2562 เกิดการบูรณาการในทุกๆ ด้าน นำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


               ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงเห็นได้ชัด จากการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ได้จำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ผลิตภายนอกประเทศยังสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ กลุ่มผู้ค้า กลุ่มผู้ขน ไปจนถึงกลุ่มผู้เสพ ยังคงมีอยู่และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ยาเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นนั้น รัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนในการดำเนินการและมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้ เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของการประสานการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือได้มากที่สุด


 

อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น