วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ซ้อมใหญ่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak           วันนี้ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการซ้อมใหญ่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๐๒,๖๐๐ ชุด สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้
           โดยมีการแบ่งรอบการรับมอบฯ ออกเป็น ๙ กลุ่ม เรียงตามหมายเลขและวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียน ดังนี้

           กลุ่มที่ ๑ (หมายเลข ๐๐๐๐๑ – ๑๒,๕๐๐)  ในวันเสาร์ที่  ๑ ธ.ค.๖๑  เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐
           กลุ่มที่ ๒ (หมายเลข ๑๒,๕๐๑ – ๒๕,๐๐๐)  ในวันเสาร์ที่  ๑ ธ.ค.๖๑   เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
           กลุ่มที่ ๓ (หมายเลข ๒๕,๐๐๑ – ๓๗,๕๐๐)  ในวันเสาร์ที่  ๑ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๒๐๐ – ๑๔๐๐
           กลุ่มที่ ๔ (หมายเลข ๓๗,๕๐๑ – ๕๐,๐๐๐)  ในวันเสาร์ที่  ๑ ธ.ค.๖๑   เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐
           กลุ่มที่ ๕ (หมายเลข ๕๐,๐๐๑ – ๖๒,๕๐๐)  ในวันอาทิตย์ที่  ๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐
           กลุ่มที่ ๖ (หมายเลข ๖๒,๕๐๑ – ๗๕,๐๐๐)  ในวันอาทิตย์ที่  ๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
           กลุ่มที่ ๗ (หมายเลข ๗๕,๐๐๑ – ๘๗,๕๐๐)  ในวันอาทิตย์ที่  ๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๒๐๐ – ๑๔๐๐
           กลุ่มที่ ๘ (หมายเลข ๘๗,๕๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐)  ในวันอาทิตย์ที่  ๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐
           กลุ่มที่ ๙ (หมายเลข ๑๐๐,๐๐๑ – ๑๐๒,๖๐๐)  ในวันอาทิตย์ที่  ๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐
             สำหรับการปฏิบัติ เมื่อประชาชนเดินทางมาถึงยังบริเวณด้านหน้าสนามศุภชลาศัย ฝั่งถนนพระรามที่ ๑ ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบหมายเลขกับฝ่ายทะเบียนของกองทัพอากาศเพื่อยืนยันตัวบุคคล แล้วไปยังจุดตรวจอาวุธ ตรวจสอบขนาดเสื้อ ยื่นเอกสารรับป้าย Tag จักรยาน และคูปองจดขนาดเสื้อ จากนั้นไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีแผนผังบอกเส้นทางการเดิน และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยแนะนำตลอดเส้นทางเดิน กระทั่งถึงประตูช้างเข้าสู่บริเวณพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานต่อไป นอกจากนี้ภายในบริเวณสนามศุภชลาศัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมพิธีฯ รวมทั้ง มีการจัดสินค้าและการบริการ จากกรมการค้าภายใน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงแรงงาน และจากภาคเอกชนต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงดนตรี จากกองบัญชาการกองทัพไทย และสามเหล่าทัพ มาบริการประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานอีกด้วย


            สำหรับการเดินทาง ขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า (BTS) โดยลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ รถแท็กซี่ หรือรถประจำทางหมายเลข ๒๙ ๓๔ ๓๖ ๑๗๒ ๒๐๔ ๕๔๒ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมในพิธีฯ โปรดตรวจสอบรอบในการรับมอบฯ ให้ถูกต้อง ตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมทั้งขอให้แต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย หลีกเลี่ยงการพกพาสัมภาระขนาดใหญ่เพื่อความคล่องตัวในการรับสิ่งของพระราชทาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน ๑๑๑๑


            ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เน้นย้ำให้ความสำคัญในการดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพึงพอใจสูงสุด


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น