วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เตรียมการเลือกวุฒิสภาฯ              จังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพิ่อบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561


               วันนี้(20 พ.ย.61)ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทำให้ต้องมีการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นตามกฎหมาย
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เสนอพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ เพื่อบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ อันประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้อำนวยการเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

             ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด เป็นประธานเปิด การประชุมดังกล่าว
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น