วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร จัดกิจกรรม " BOEGIE 99 สุพรรณบุรี ท้าวิ่งสลายพุง "
             สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี  รับคำท้า รณรงค์กิจกรรมวิ่ง Boegie99 สุพรรณบุรี ท้าวิ่งสลายพุง พร้อมกันทั่วประเทศ หวังปลุกกระแสกิจกรรมทางกายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างเป็นรูปธรรม             นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี  ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รับคำท้าปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมตัววิ่ง “Boegie99 สุพรรณบุรี ท้าวิ่งสลายพุง” ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 5  กิโลเมตร  ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ในเวลา 17.00 น.  เพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนนำไปสู่ “องค์กรไร้พุง...มุงสู่สุขภาพดี”  ซึ่งการวิ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม  และในปัจจุบันการวิ่ง ได้รับความนิยมในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย  เห็นได้จากจำนวนของผู้มาร่วมวิ่งที่มีมากขึ้นตามสวนสาธารณะหรือจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งขององค์กรต่างๆ ที่มีความถี่ของการจัดงาน การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในช่วงที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยอาศัยการสร้างกระแสผ่านสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารในระดับชุมชนและองค์กร ตลอดจนการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งองค์การอนามัยโลกประเมินว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2 ล้านรายต่อปี  ดังนั้น การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจดีแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีคำแนะนำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกประเภทของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน การว่ายน้ำ เป็นต้น

เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น