วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เปิด “ ร้านประชารัฐสุขใจ Shop ” เน้นสินค้า OTOP
               สระบุรี เปิด “ร้านประชารัฐสุขใจ Shop” นำร่องแห่งแรกของประเทศเน้นจำหน่ายสินค้า OTOP และให้ข้อมูลท่องเที่ยวท้องถิ่น
               วันนี้(8 เมษายน 2559)ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสระบุรี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดร้านประชารัฐสุขใจ SHOP  มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นร้านค้านำร่องแห่งแรกของประเทศ ที่เปิดให้บริการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

                  ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดโครงการ  “ร้านประชารัฐสุขใจ Shop” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดละ 2 แห่ง รวม 148 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นชั้นวางจำหน่ายทุกร้านค้า โดยที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท ระยะ 3 ปี (2559 – 2561) เพื่อผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน หรือร้านประชารัฐสุขใจ เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปและวิสาหกิจชุมชน โดยจะคัดสรรสินค้าโอท็อปเด่นของแต่ละจังหวัดในระดับเกรดเอ และบี มาวางจำหน่าย พร้อมทั้งจะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอท็อปทั่วไปให้มีมาตรฐานเทียบเท่าเกรดเอและบี เพื่อวางจำหน่ายซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของ 5 หน่วยงานได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)
               เบื้องต้นรัฐบาลวางเป้าหมายว่าจะมีสินค้าวางจำหน่ายปีละ 7,400 – 30,000 รายการ มีสินค้าที่จะได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปีละ 500 รายการ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศปีละ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานหรือประชาชนร่วมผลิตสินค้าปีละ 1.48 แสนราย โดยหลังจากดำเนินการไปแล้ว 3 ปี ร้านประชารัฐสุขใจแต่ละร้านจะสามารถดูแลตนเองได้ สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและร้านฯ ซึ่งเหมาะสำหรับจังหวัดที่ไม่มีเครือข่าย OTOPและ Trader รูปแบบที่ 2 เครือข่าย OTOP ของจังหวัด จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รูปแบบที่ 3 Trader อาชีพและ Trader ที่พัฒนาจากเครือข่าย OTOP จะทำหน้าที่จัดหา รวบรวมและจัดส่งสินค้าให้กับร้านฯ
                ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการร้านค้า ของศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี  เป็นต้นแบบการบริหารจัดการร้านประชารัฐสุขใจ Shop และเป็นต้นแบบให้กับร้านประชารัฐสุขใจ Shop ทั่วประเทศ โดยที่“ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแคมี Trader ที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่าย OTOP ทำหน้าที่จัดหา รวบรวมและจัดส่งสินค้าให้และบริหารจัดการร้านค้าทั้งระบบ ภายในร้านมีผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่ระดับ 1 ดาว ไปจนถึงระดับ 1 ดาว มีการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมากถึง 500 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นหน้าร้านให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำสินค้าออกมาวางทดลองตลาด เพื่อทดสอบการตอบรับในตัวสินค้าและการแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดสาร ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จึงเป็นตัวอย่างด้านการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบในการนำมาใช้บริหารจัดการ “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” ได้เป็นอย่างดี”

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น