วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี สสจ.เตรียมรับรางวัล " ความโปร่งใส " ของหน่วยงานภาครัฐ จาก ปปช.
               ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมทั้ง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม (Site Visit) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สูงสุด “ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นและจัดทำเป็นเอกสารประกอบในการมอบรางวัล ITA Awards ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

               สำหรับการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว     รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น