วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม             สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี


             ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  โดยนายเสถียรพงศ์ กล่าวถึง กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  ว่า อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ข้อ 1 ให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขต ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้นๆ ตามที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ เช่น เขตพระราชฐาน พื้นที่ที่ได้ใช้ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และท้องที่ ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท และมีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต


               ด้านนายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงนั้น กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 ได้ประกาศใช้บังคับแล้วในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560   โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน
 
 


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว     รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น