วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มุกดาหาร อบรมกิจกรรมโครงการ " คนไทย...หัวใจเดียวกัน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ "               เมื่อ 170830 พ.ค.60 มว.รส.ที่2 อ.ดอนตาล ขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ดังนี้.- 1.วัน/เวลา : 170830 พ.ค.60  2.หน่วย : มว.รส.ที่2 อ.ดอนตาล (กพ.4นาย)  3.ภารกิจ : ดำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 4.สถานที่ :  ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบาก ม.1 ม.2 บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  5.รายละเอียด : ร.ต. สายันต์ จันทร์เพ็ง เป็น หน.ชป.กร. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก  สพศ.สภอ.ดอนตาล กสน อ.ดอนตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผรส. ชรบ.บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล  จว.มุกดาหาร


               ภารกิจ ร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ "คนไทย...หัวใจเดียวกัน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช., การใช้ มาตรา 44 อย่างสร้างสรรค์, การดำเนินการการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาลและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยมี นาย หาญ บันตะบอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ม.2 บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 109 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น