วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดและเพิ่มบทบาทหน้าที่           เมื่อ23สิงหาคม2560 นาง พจนันต์  เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ"การอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี" มีสมาชิกเหล่ากาชาดสระบุรีมาร่วมการอบรมในครั้งนี้

            เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นองค์สาธารณกุศล และมีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนทั่วไปและเป็นตัวแทนสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร และปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นจะไม่สำเร็จไปไม่ได้ ถ้าไม่มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้พร้อม และเสียสละ เพื่อผู้ประสบทุกข์ หรือด้อยโอกาส ทำหน้าที่ด้วยความสมัคใจและมีจิตอาสา รวมการปฏิบัติงานรวมกันของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและสภากาชาดไทยถือเป็นนิมิตที่ดี และเป็นหน้าที่เพื่อการกุศลและประชาชนและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับความอุ่นใจที่มีหน่วยงานของเหล่ากาชาดให้กำลังใจและอนุเคราะห์ดูแลผู้ตกทุกข์ยากเป็นอย่างดีด้วย

              นาย สุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าหน้าที่สำคัญของสมาชิกเหล่ากาชาดสระบุรีได้แก่งานบรรเทาทุกข์ งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานรับบริจาคโลหิต  ดวงตา และอวัยวะ งานโครงการพระราชดำริ  งานหารายได้ งานหาสมาชิก  และกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดสระบุรีมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพให้สมาชิกเหล่ากาชาดให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้บังเกิดผลดีแก่ประชาชนต่อไป


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น