วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี ปลูกไม้ พยุง ใน " กิจกรรม พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี "         
           วันนี้ (12 ส.ค. 60) เวลา 11.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษา โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
            นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าโดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1ส.ค.2560 ได้เห็นชอบให้ดำเนินปลูกป่า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เสริมสร้างความสามัคคี และรวมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์

                นาย ภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแจกจ่ายกล้าไม้ต้นพยุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปลูก1,090ต้นให้พี่น้องประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองและให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ของรัฐทุกประเภท พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทั้งประเทศได้จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีก 5 หมื่นไร่ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ทำทะเบียนพื้นที่ปลูกต้นไม้และติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่อง


          สำหรับการดำเนินงานกิจกรรม ปลูกต้นไม้ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” มีการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ ของป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านโปร่งก้อนเส้า ตำบล ท่ามะปร่าง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  สำหรับกล้าไม้ที่ปลูก ในวันนี้มีต้นพยุง50ต้น กล้าไม้พยุง แจกอีกจำนวน1,090ต้น มะขามป้อม สะเดา ขี้เหล็ก กัลปพฤกษ์ เหลืองปรีดียาธร จำนวน1,085ต้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนและเป็นการขับเคลื่อนให้ประชาชน"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" อีกด้วย
  (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น