วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ชื่นชมนวัตกรรมนิทานพัฒนาเด็ก
รองนายกรัฐมนตรี ฝากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นคนดี พร้อมชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ผลักดันนวัตกรรมนิทานพัฒนาเด็กไทย
 


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนวัตกรรมนิทาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่โรงแรมรามากาเด้นส์ วันนี้ (21 ส.ค.60) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยนำทาง..สร้างนวัตกรรมพัฒนาจิตพลังจริยธรรมเด็กไทย” ว่า วช.สนับสนุนและดูแลงานวิจัยการพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนิทาน ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย หรือ ศท. มาอย่างยาวนาน จนสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรมที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เนื่องจากผ่านการทดสอบประเมินผลการใช้กับเด็กนักเรียนมากกว่า 800 คน ทำให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมนิทาน ที่เน้นเริ่มต้นปลูกฝังการเป็นคนดีก่อน ตามด้วยการเป็นคนเก่ง และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาคน โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปฏิรูปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น สังคมยุคนวัตกรรมก็น่าจะก้าวไปสู่การปฏิรูปเด็กและเยาวชนด้วย 


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันให้งานวิจัยพ้นจากคำว่า ขึ้นหิ้ง แต่ต้องการให้ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมไปสู่งานวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ จึงได้ปฏิรูปเรื่องการวิจัย โดยจัดตั้งเป็นสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวนช. เพื่อจัดระเบียบการวิจัยตามความสามารถ เป้าหมาย ความสำเร็จ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม และบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตใจเด็กไทย นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรจะนำไปสื่อสารต่อไป จึงอยากทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กว้างขวาง และครอบคลุมมากที่สุด

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า นวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตใจเด็กไทย เป็นการปูพื้นฐานการเป็นคนดี เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ต้องใช้รูปแบบการกระตุ้นในเชิงบวก และต้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็กได้ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มที่ต้องการขยายผลการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้ขยายผลอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อำนวยการ ศท. และกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้สร้างนิทานเพื่อพัฒนาจิตใจ ความคิด จริยธรรม พฤติกรรมเด็กไทย ให้เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามของเด็กไทย ซึ่งนวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตใจเด็กไทยนี้ มีวิธีการเล่าแตกต่างจากนิทานทั่วไป เนื่องจากครูจะต้องเป็นผู้อภิปรายและตอกย้ำความคิดประเด็นสำคัญในนิทานไปสู่จิตใจเด็กด้วย จากการทดสอบในหลายโรงเรียน พบว่า นิทานแต่ละชุดได้ผลดีต่าง ๆ กัน โดยได้นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ 20 เรื่อง จาก 40 เรื่อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาว่าสมควรนำไปใช้ต่อหรือไม่

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดนิทานพัฒนาเด็กไทย ได้จากเว็บไซด์ www.nrc.go.th ซึ่งมีนิทานทั้งหมด 20 เรื่อง จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ชุดความเชื่ออำนาจในตน ชุดมุ่งอนาคตควบคุมตน และชุดเหตุผลเชิงจริยธรรม
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วช.
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น