วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี เปิดเวทีการถอดบทเรียนติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด               เมื่อ25สิงหาคม2560 ดร. ชรัส  บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดเวทีการประชุมถอดบทเรียนติดตามป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองแคสรกิจ พิทยา มีนาย เกียรติพงษ์  ทิพยเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นผู้แทนของอำเภอหนองแค นาย สันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง นายแพทย์ธนากร  ศรัญยภิญโญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอำเภอวิหารแดง นายแพทย์บัณฑิต  ยืนยงสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอหนองแคนายอุดร  สารคม ผอ.โรงเรียน หนองแคสรกิจ พิทยา ร่วมเปิดเวทีการประชุมถอดบทเรียนจังหวัดสระบุรี  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  เป็นพื้นที่เส้นทางลำเลียง  ของการจำหน่ายยาเสพติด  เมื่อวิเคราะห์ภาพจังหวัด พบเยาวชนในจังหวัดสระบุรี  ทั้งนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน มีความเสี่ยงในการเสพยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า  และเมื่อจัดการบำบัดรักษาโดยระบบค่าย และ Matrix Program  ยังพบปัญหา เข้ารับการบำบัดไม่ครบตามหลักสูตร และกลับไปเสพซ้ำ  ทำให้เกิดความสูญเสียกำลังสำคัญในอนาคต


               การบำบัดโดยระบบ Matrix Program  เป็นการบำบัดโดยการพัฒนาทักษะชีวิต ปรับกระบวนคิดให้เป็นเชิงบวก โดยต้องอาศัยความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมตามหลักสูตรจากผู้เข้ารับการบำบัด  รวมทั้งทักษะของผู้ให้การบำบัด  และการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่อยู่ระหว่างการบำบัด และเมื่อบำบัดครบตามหลักสูตร จะต้องมีการติดตามเยี่ยม เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำจนครบ 1 ปี และจากการสุ่มสำรวจ พบว่า จังหวัดสระบุรี ยังพบปัญหาผู้ผ่านการบำบัด ยังกลับไปเสพซ้ำ ถึงร้อยละ 30


               ปี 2560จังหวัดสระบุรี จึงจัดโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัด รักษาผู้เสพยาเสพติด โดยวิธี Matrix  Program แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา อำเภอวิหารแดง  และอำเภอหนองแค เพื่อให้การบำบัด ระบบ Matrix  Program  โดยการสนับสนุนของ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และครอบครัว สาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการบำบัด อำเภอวิหารแดง  จำนวน 34 คน   และอำเภอหนองแค จำนวน  81คน  ดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560   ถึง  กรกฎาคม 2560   ครบตามหลักสูตร ผลสรุป มีผู้เข้ารับการบำบัด อำเภอวิหารแดง  จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และอำเภอหนองแค จำนวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ  75.30 โดยใช้ที่ว่าการอำเภอ 2 แห่งเป็นจุดให้บริการ ขณะนี้ดำเนินการครบตามหลักสูตรแล้ว                 เนื่องจากรูปแบบนี้ เป็นการปรับกระบวนการดำเนินงานจากการบริการเชิงรับในหน่วยบริการ  เป็นการจัดบริการเชิงรุก ภายใต้การนำของนายอำเภอทั้ง 2 แห่ง  และการสนับสนุนของชุมชน  และ เพื่อเป็นการประเมินโครงการ จึงจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ใช้เวลา 1 วัน มี ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข อส. ปกครอง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม และวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติม ใช้ในการวางแผนในการติดตามระยะเวลา 3เดือน และวางแผนการสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำในระยะเวลา  1ปี อีกด้วย


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น