วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน             สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน  ระดับประเทศ
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนมีทักษะขบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

               นายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเราภาคภูมิใจกับเกียรติยศศักดิ์ศรี ก็คือเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาถึง สองปีติดต่อกัน คือปี 2554 ได้ระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง และปี 2555 ได้โรงเรียนรางวัลพระราชทานก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก หลังจากนั้นเราก็ไม่หยุดนิ่งที่จะส่งรับรางวัลอันสูงยิ่ง ก็คือรางวัลโรงเรียนราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลที่สูงที่สุดของโรงเรียน และโรงเรียนวัดบ่อกรุฯถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบรุ่นแรกของโรงเรียนสุจริตในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 หรือเรียกเต็มๆว่าโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จึงถือว่าโรงเรียนบ่อกรุฯได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 ใน225 โรงเรียน ทั้งประเทศ และพอมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปี 2558 มีการประเมินจริง โดยมาวัดค่าการบริหารความสุจริต ความโปร่งใส โดยเด็กนักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะขบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ พอคณะกรรมการมาประเมินโรงเรียน ปรากฏว่าโรงเรียนวัดบ่อกรุ มีผลการประเมิน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งถือว่า ก็เลยมีการคัดเลือกให้โรงเรียนวัดบ่อกรุฯ เข้ารับรางวัลพระราชทานฯ ซึ่งมีการแข่งขันในระดับประเทศทั้งประเทศ โดยเอาโรงเรียนขนาดกลางที่ดีที่สุดโรงเรียนเดียว และโรงเรียนวัดบ่อกรุฯก็ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ จากทั่วประเทศกว่า 30,000 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งโรงเรียนวัดบ่อกรุฯได้รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ขนาดกลางของประถม ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างมาก หรือเรียกว่ารางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


               ที่ยิ่งใหญ่และทางโรงเรียน รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ก็คือเป็นการวัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีการบริหารงานที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกอย่างโปร่งใส และการประเมินนั้นมีคณะกรรมการมาประเมินที่โรงเรียนจริงๆ มาดูร่องรอยการทำงานหลักฐานต่างๆ ที่ยิ่งอีกประการก็คือเป็นโรงเรียนที่ได้รางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ ถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังก็จะประสบความสำเร็จแบบนี้ และได้รับความศรัทธา และในขณะที่โรงเรียนรอบๆข้างเด็กนักเรียนลดจำนวน และโรงเรียนจะยุบ แต่ที่โรงเรียนบัดบ่อกรุ จากเด็กทีมีอยู่ 160 คน ปัจจุบันมี 309 คน ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์หน้าป้าย ไม่ได้วิ่งไปประชาสัมพันธ์อะไร แต่มีมาเอง


               ต้องบอกว่ารางวัลที่ได้มานั้นไม่ได้เกิดจากโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล เป็นประธานฯ ปปช.จังหวัดสุพรรณบุรี ก็มาร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนกับทางโรงเรียน รวมทั้งทางสำนักงานเขตฯ ทางกระทรวงศึกษาธิการ และที่แข็งแรงที่สุดก็คือคณะครูกับเด็กนักเรียน ที่ร่วมมือกันอย่างดี ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เราจะปลูกฝังเรื่องนี้มาก ต้องบอกว่าเขาซื่อสัตย์จริงๆ ไม่โกหก ไม่ลักขโมย ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ลอกการบ้านกัน ซึ่งเป็นกฎเหล็กของโรงเรียนที่ปลูกฝังเรื่องนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้จับมือร่วมกันว่าอยากเห็นประเทศชาติ ที่มีปัญหาเรื่องทุจริต คอรัปชั่น เราจึงอยากเยาวชนเหล่านี้โตไปแล้วไม่โกงและซื้อสัตย์ สุจริต ซึ่งเราไม่ได้มุ่งหวังใน 3 ปี 5 ปี แต่ทุกคนมุ่งหวังเด็กทุกคนอีก 10ปี 20 ปี อาจะไปเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ข้าราชการ หรือนักการเมืองระดับชาติ จะได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น เพราะว่าไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น เราจะพากันเดินสู่ฝันอันนั้นให้ได้ เพราะทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนเราไปแล้ว


              นอกจากนี้เรายังทำอีกโครงการหนึ่งที่เหลือเชื่อมากก็คือโครงการครูฝากเดือนละร้อยเด็กน้อยวันละบาท โดยจะฝึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดออม โดยจะฝากทุกวัน โดยปัจจุบันมียอดกว่า 1 ล้านเก้าแสนบาท เด็กบางคนฝากได้ถึง 5-6 หมื่น ผู้ปกครองเดือดร้อนก็สามารถมาเบิกได้ เด็กทุกคนจะไม่มีการลักขโมยมา ได้จากผู้ปกครองมาเท่าไหร่ก็จะนำมาฝาก 1 บาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนทำมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากความซื้อสัตย์ สุจริต และ เรายังได้รับเกียรตินำรางวัลไปโชว์นิทรรศการ ไปออกบูธ ที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งคัดเลือกโรงเรียนวัดบ่อกรุเพียงโรงเรียนเดียว และเมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 ซึ่งเป็นเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังได้รับเกียรติไปโชว์ที่คุรุสภาอีกด้วย นายพนม กล่าวว่า

             ด้านนายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ โรงเรียนวัดบ่อกรุฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาโรงเรียนวัดบ่อกรุฯมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลที่ได้มาล่าสุดถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากทั้งครู นักเรียน รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ถือว่าโรงเรียนบ้านนอกอย่างเรา เป็นโรงเรียนแรกของอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ได้รับจึงเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี จนตนเรียกว่าโรงเรียน เซเว่น เพราะทำงานกันตลอดแทบไม่มีวันหยุด น้อยวันที่ไม่มีครูอยู่โรงเรียน และมีความพร้อมตลอด แม้จะได้รางวัลต่างๆมากมาย แต่การเรียนก็ไม่ตก เนื่องจากที่ผ่านมามีคนมาดูงานมากมาย ทำให้มองว่าการเรียนสะดุด แต่ที่นี้ไม่ แต่กลับดีขึ้นตามลำดับและอยู่ตัว ทั้งนี้ผู้บริหารและครูทุกคนทำงานกันอย่างจริงจัง และสิ่งที่ทุกคนศรัทธาก็คือความโปร่งใส สุจริต ทำจริง มีผลงาน แม้แต่การสร้างโรงเรียน ไม่มีเงิน แต่คุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเงินอยู่กลางอากาศ เมื่อเราสร้างศรัทธาให้ทุกคนเห็นการศึกษาเราดี เราทำจริง เงินก็จะมาโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ก็เหมือนกันแต่ละวัดระยะเวลาเหมือนกัน แต่ความศรัทธาไม่เหมือนกัน ที่อื่นจะได้ 1 ล้านนั้นยากมาก แต่ที่วัดบ่อกรุฯ ชาวบ้านมีความศรัทธามาก 1 ล้านจึงไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นการศึกษาก็เหมือนกันผู้ปกครองทุกคนดูอยู่ จึงนำบุตรหลานมาเรียนที่นี้ ถือว่าทุกคนร่วมใจกันทำทุกอย่างได้ถูกทาง เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานล้วนๆ นายศักดิ์ชัย กล่าว
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น