วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองกับเออีซี          สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุพรรณบุรี  พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองกับเออีซี สร้างความยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
          ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยสมจินต์ ชาญกระบี่ นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ ความเข้าใจ และกลยุทธ การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองกับประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองกับประเทศเพื่อนบ้านใน AEC  ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ เพื่อทราบเป้าหมาย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองกับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน AEC รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจเเหล่งท่องเที่ยว เเละเส้นทางการเชื่อมโยงในเขตเมืองโบราณอู่ทองอีกด้วย  โดยมีชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เทศบาลท้าวอู่ทอง คณะครูโรงเรียนอู่ทอง ชมรม/ชุมชนในเขตพื้นที่อพท.7เมืองโบราณอู่ทอง เข้าร่วมในการอบรม

            สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย บรรยายสรุปความรู้ความ เข้าใจในจุดเด่นการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองที่เชิ่อมโยงพื้นที่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามมิติยุคสมัย พัฒนาการของวิถีชีวิตวัฒนธรรม และสถานะปัจจุบัน  ซึ่งที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นถึง ความพร้อม โอกาส และการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการลงพื้นที่ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์และเสนอแนะ เป็นข้อสรุปแนวทางการพัฒนาความ เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวฯฝนประเด็นต่างๆที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในระยะต่อไป


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น