วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี จัดอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างปองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน

              เมื่อ22สิงหาคม2560 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมอบรมพร้อม พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รอง ผบ.มทบ.18  โดย มี นาย พันธ์ชาย  กาญจนมา ป้องกันจังหวัดสระบุรี กล่าววัตถุประสงค์ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานความมั่นคง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสน้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้านและชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก13อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า100 คน              มี การอบรมเพื่อขับเคลื่อนความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ของประชาชน ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ของตนเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และความปรองดองในหมู่บ้านชุมชน ในตำบลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีบรรยายสร้างความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ด้วย

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น