วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปี 2560               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2560  ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีฯ ณ  โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี                วันที่ 22  มีนาคม เวลา 13.30 น.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  โดย นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2560  ได้รับเกียรติจาก  นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา  คุณระเบียบ เทพสุธา  ท่านผู้อำนวยการ บรรจง สกุลพราหมณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4  นายเชาวลิต  ทวีไทย รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ  โดยมี คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ ณ  โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี                 โดยในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น 637 คน เป็นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  จำนวน 382 คน และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 255 คน

                  พิธีการเริ่มขึ้น โดย คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา  ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ที่เครื่องตั้ง จากนั้น พิธีกร ได้เชิญประธาน ขึ้นประจำที่ยังแท่นพิธีมอบประกาศนียบัตร นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  กล่าวรายงาน จากนั้น ได้มอบหมาย นางวิไล รัตนเชิดฉาย  นางสาวศิริภา จิตผ่อง  นางนิภาดา พลหาญ และ นางสาววรรษมน วัฏฏานนท์ อ่านรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 และกราบเรียนเชิญ ประธานในพิธีฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมให้โอวาส แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และ ดำเนินชีวิต ต่อไป
            ประวัติของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดิมชื่อโรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ได้รับค าสั่งเลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 หลักสูตร 2 ปี เรียกว่าประโยคมัธยมอาชีวศึกษา ตอนต้น


           ปี 2495 เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 5 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ปี มัธยมศึกษา ตอนปลาย 3 ปี) ปี 2501 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ปี 2519 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน แผนกพาณิชยการเพิ่มอีก 1 แผนก ปี 2522 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนภาคนอกเวลา แผนกพาณิชยการ 1 ห้องเรียน และรับ นักเรียนชายเข้าเรียนเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2524 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2524 ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชา ศิลปหัตถกรรม (แผนกศิลปประยุกต์) เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน 2524 รับนักเรียนชายและหญิง นักเรียนชายเริ่มเรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
           ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตร ปวท. บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2525 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2525 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี รับนักศึกษา จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2526วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2530 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา เรียน 4 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2531 ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2533


             ปีการศึกษา 2534 เปิดสอนแผนกวิชาการถ่ายภาพ ในคณะวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก ปี 2538 เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2538 ขอยุบแผนกการบัญชี (ระดับ ปวท.) ไม่เปิดสอน และได้ขออนุมัติเปิด สอน ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. 2538 ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาล ร่วมกับ สถานประกอบการ โรงพยาบาลศุภมิตร ปีการศึกษา 2540 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร 2536 มาเป็น ปวส. 2540             ปีการศึกษา 2541 รับนักเรียน นักศึกษา ตามแผนรับของกรมและตรงตามหลักของ สถานศึกษาที่จะรับได้ และเมื่อภาวะประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เงินงบประมาณจัดสรรให้น้อยลง จึงต้องลดคาบสอน ชั่วโมงสอนในเวลาครูอาจารย์มีมากขึ้น แก้ปัญหาโดยครูจ้างสอน ปีการศึกษา 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้ 19 สิงหาคม 2542 ปีการศึกษา 2543 ด าเนินการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม. 6 ปวช. ต่างสาขา และผู้มีวุฒิเทียบเท่าเพิ่ม 1 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส. 2540


            ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 ปวช. 2545 และ ปวส. 2540 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2540, 2546 ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546 ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545 ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545 ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546             ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอบ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) สาขาวิชาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน การสอน และการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประจำปี พ.ศ. 2553               ปีการศึกษา 2553 ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2554 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดการจัดการสถานศึกษา ที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ชื่อผลงาน “Smart Lab 235 SPVC” ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น เลิศ ระดับชาติผลการประเมินระดับ 5 ดาว  ฯลฯ


 อาจารย์อนัญญา เวียงสีมา  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น