วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี กอ.รมน. ดำเนินโครงการความรักความสามัคคีปรองดอง เศษฐกิจพอเพียง            สระบุรี  กอ.รมน.จ.สระบุรีมอบต้นสะสะเดากว่า300ต้น " โครงการความรักความสามัคคีปรองดอง เศษฐกิจพอเพียง "

            วันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี  มอบให้ พ.อ.หญิง ชดาษา พนาเวศร์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ผ่านงานที่ประสบผลสำเร็จจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี คุณพิมธิดาภา  ปัญญาหนู ปราชญ์ความมั่นคงตำบลเขาดินพัฒนา/หัวหน้ากลุ่มงาน เลือกอบรมกิจกรรมสะเดาริมรั้ว ซึ่งเป็น 1 ใน 6 งาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ

               โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๓๒ คน พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมรับมอบต้นกล้าพันธุ์สะเดา จำนวน ๓๐๐ ต้น ตามงบประมาณที่ได้รับจาก ศปป.1 กอ.รมน. เพื่อนำไปปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมต่อไป

(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น