วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน เตรียมจัดงาน “ รวมพล คนทำความดี ” หาทุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ               ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ได้มีพระราชดำริในการพัฒนาในด้านต่างๆมาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ขึ้น


              โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มสตรี อสม. กองทุนหมู่บ้าน ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมอันเป็นการสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร สมานฉันท์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวซึ่งประสบปัญหาบ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้ารวมทั้งสิ้น 63 หลังหลังละไม่เกิน 20,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม  - 30 กันยายน 2561

             ดังนั้นเพื่อเป็นการก้าวไปด้วยกันอีกครั้งอำเภอบางปลาม้าจึงได้จัดงานการกุศล “ รวมพล คนทำความดี ” รวมพลังจัดหาทุนสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ราษฎรผู้ใดโอกาสในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายนเวลา 18.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า หากมีพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจต่อได้ที่  ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้าหมายเลขโทรศัพท์ 035-587380 ต่อ 101

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น