วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             จังหวัดสระบุรี ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”             เมื่อ 31 มีนาคม 2561 นาย ชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี  มีนาย ชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรีกล่าวความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโกาส ให้ได้การพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา


            ต่อมาในปี2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า”กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น