วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เปิดเวที " คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า " ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561             ที่ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี  อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการ ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับประทานอาหารร่วมกันพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในข้อราชการต่างๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ และเพื่อดูแลทุกข์สุข และความเดือนร้อนของประชาชน และเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี และที่สำคัญคือ ผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑   ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  สุพรรณบุรี ส่งทีมเข้าประกวด 6 ทีม ปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทีมและอันดับ 5 อีก1 ทีม ได้แก่ 1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศอันดับที่ 1 /2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค (ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย)เข้ารอบอันดับที่ 5 /3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์)) ชนะเลิศอันดับที่ 1 /4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี)ชนะเลิศอันดับที่ 1   ซึ่งจะเป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดระดับประเทศ จัดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคม นี้ ที่เมืองทองธานี เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราช่วยกันคิดเพื่อชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้

 

               สำหรับเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กรมทางหลวง  สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี  (ผอ. นายกำธร ศรีพิทักษ์)  แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 (ผอ.นายจตุพล  เทพมังกร) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) (รก.ผอ.นายราชศักดิ์ สุทธินวล) /กรมทางหลวงชนบท -สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สุพรรณบุรี (ผอ.นายพิสิฐ  ศรีวรานันท์) -แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี (ผอ.นิวาศ หล่อวัฒนากูล)/สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี รก.ผอ. นายประดิษฐ์  รังสูงเนิน และกรมการขนส่งทางบก -สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)- บริษัทขนส่งจำกัด นายประกอบ สกุลพราหมณ์ หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี การสาธิต การใช้เครื่องมือในการทดสอบคุณภาพ การก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ได้แก่ เครื่องล้างสีเส้นจราจร,วัดแสงเส้นจราจร   และการ Coring เจาะวัดความหนาของถนน โดยเจ้าภาพในครั้งต่อไป ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน2561 ณ โรงแรมเลิศธานี

 
 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น