วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประยุกต์ผลการวิจัยสู่แผนการตลาด "วันที่ 31 มีนาคม 2561 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ผลการวิจัยสู่แผนการตลาด (Apply the result of research to marketing plan) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วิทยากรโดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ที่ปรึกษาบริษัทเอ็มวีพีคอนซัลท์แทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด) นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้อบรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการทำวิจัย พร้อมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ทางการวิจัย และประชาชนผู้สนใจ ทางฝ่ายฝึกอบรมได้วางแผนหลักสูตรการอบรมไว้อย่างต่อเนื่อง 


สำหรับหลักสูตรการประยุกต์ผลการวิจัยสู่แผนการตลาด เป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจากหลักสูตรการวิจัย ตลาดในรุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้วิธี หลักการ เทคนิค การอ่านผลการวิจัยแบบ Systematic การเชื่อมโยงข้อมูลจับคู่ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีชั้นเชิง สามารถหวังผลและพัฒนาตัววัดแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้อบรมและผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายการตลาด ผู้บริหารการตลาด พนักงานวิจัย นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 19 คน 

เนื่องจากปัจจุบันการวิจัยตลาดถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำธุรกิจที่จะเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้าหรือบริการให้ถูกใจลูกค้า ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรหรือบริษัทประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ขอเชิญติดตามข่าวสารของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้ที่ www.ar.or.th

นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร 
กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น