วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี กองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย " รักษาดินแดนยิ่งชีพ "            สระบุรี- กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีมอบเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
            เมื่อวันที่31มีนาคม2561 นายกองเอก บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี มอบเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ นาง อุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ              ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพนะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้ทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
 
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น