วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อลุงเชาว์ เพื่อเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคส่งต่างประเทศ          ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี  ลงพื้นที่พาหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อลุงเชาว์ เพื่อเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคส่งต่างประเทศ
 
          นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมลุงเชาว์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มโคเนื้อขนาดใหญ่ มีทั้งโคขุนและโคพันธุ์ ตั้งอยู่ที่ 120/1 หมู่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงานโดยคุณเรวัต วัชราไทย ซึ่งเป็นลูกชายของลุงเชาว์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งฟาร์มลุงเชาว์ขึ้นเมื่อปี 2513 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตโคเนื้อ เพื่อผลิตเป็นโคขุน รวมทั้งการบริหารจัดการฟาร์มโค เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

           ทั้งนี้  ลุงเชาว์ฟาร์ม  เดิม คุณลุงเชาว์ ใช้เป็นพื้นที่ทำลานมันสำปะหลัง ปลูกมันสำปะหลัง กระเจี๊ยบแดง  มีที่ดินกว่า 2 ,000 ไร่ ในปัจจุบัน จากพื้นที่ตรงนี้ ที่นี้ย้อนไปเมื่อสมัยปี พ.ศ. 2513 สมัยก่อนระบบชลประทานยังไม่ถึง ดินก็เป็นตะกัน ปลูกพืชผลไม่เจริญงอกงาม จึงเริ่มหันมาเลี้ยงโคที่มี สมัยนั้นก็เลี้ยงแบบคู่ 1 คู่ 2 คู่ อะไรทำนองนั้น ปัจจุบันเลี้ยงโค จำนวน 2000 ตัว จากพืชที่ปลูกไม่ได้ผล แต่การเลี้ยงโคเนื้อสามารถไปได้ดี สามารถจำหน่ายโคได้ มีรายได้เข้ามาใช้ในครอบครัว จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะขยายปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้น  โดยยึดความสำคัญของผู้บริโภคที่ต้องได้รับประทานเนื้อที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ลุงเชาว์ฟาร์มได้ถือเป็นแนวทางสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้   ที่สำคัญคือ"ฟาร์มของลุงเชาว์จึงหันมาเอาใจใส่เรื่องของความมีมาตรฐานให้มากที่สุดทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือและคุณภาพ”


 


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น