วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมเตรียมสร้างโรงซ่อมหนัก รถไฟ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี              วันนี้(14 พ.ย.59) ที่ ห้องแกรนด์บอลลูน 1 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายธีรชัย ทศรฐ  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะทำให้เราทราบถึงข้อมูล เหตุผลความจำเป็น รวมถึงขั้นตอนการศึกษาต่างๆของโครงการนี้ จากการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ  ออกแบบเบื้องต้นโรงซ่อมดังกล่าว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความจริงจังของรัฐในการพัฒนาระบบรถไฟของไทยให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและได้มาตรฐานที่ สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการรับทราบข้อมูล แผนงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกันนำไปสู่การพัฒนาโครงการและนำข่าวสารไปเผยแพร่ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ดูแลพื้นที่ ตลอดจนองค์กรอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล รายละเอียดแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆในทิศทางเดียวกัน


             ด้านนายสุรณเดช  ธูปวิโรจน์  รองวิศวะกรใหญ่ด้านการพัฒนาฝ่ายการช่างโยธา  ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ สิบเนื่องจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาสถานีบางซื่อ เป็นจุดเชื่อมโยงข่ายระบบคมนาคมทางราง ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรถไฟประเภทต่างๆ มาเข้าเทียบท่าที่สถานีนี้ ซึ่งสถานีบางซื่อจะกลายเป็นสถานีหลักแทนสถานีหัวลำโพง  เพื่อลดจำนวนขบวนรถไฟเข้าสู่สถานีหัวลำโพงให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณรอบสถานีบางซื่อ ภายใต้โครงการ “ASEAN Linkage &Business Hup” บนพื้นที่ 218 ไร่ โดยจะมีการพัฒนาเป็นคอมเพล็กซิตี้ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากสถานีบางซื่อไม่สามารถใช้เป็นโรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุดได้ ซึ่งเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ จำนวน 115 คัน  จึงมีความจำเป็นต้องมีโรงซ่อม  หนักเพื่อรองรับรถดังกล่าวที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากที่กำลังหาในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีความเหมาะและประชาชนจะได้ประโยชน์ ทั้งในด้านการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนการเชื่อมต่อกับทวายอีกด้วยเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น