วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2560
            เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2560  เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2560 โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปางเป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2560 ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง            โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ชุมชน ที่ผ่านหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประจำปี 2560 และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 81 คน เข้าร่วมโครงการฯที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมี นางสาวโสรัตยา บัวชุม ปราชญสัมมาชีพอำเภอดอยสะเก็ดเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ ขยายผลในอำเภอดอยสะเก็ดต่อไป


อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น