วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3              ที่ห้องเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร  พลตรี เอกรัตน์  ช้างแก้ว  เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1   ในวันนี้(21 มิ.ย.60)


 


              พร้อมกล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมุ่งเน้นการยุติความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม การสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกภาคส่วน โดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การทำงานของรัฐบาลและ คสช.ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อันจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข เชื่อมั่นว่า สื่อมวลชนทุกท่าน สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้แนวคิดนำเสนอให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ ถึงสถานการณ์ในอดีตเชื่อมโยงถึงปัจจุบันส่งต่อถึงอนาคต ที่สำคัญสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงหมดไป ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

              ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ 150 คน  อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชน พร้อมเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลและการทำงานของ  คสช.แก่ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอย่างยั่งยืน


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น