วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2559            ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ เด็กออทิสติก  และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี การศึกษา 2559
            ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธี
             นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ, ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กพิการ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษานี้ ได้ทรงประทานทุนทั่วประเทศ จำนวน 10,692 ทุน รวมเป็นเงิน 53,460,000 บาท               โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ทรงประทานทุนจำนวน 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 555,000 บาท
 เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com   081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น