วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ระยอง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคและแมลงศัตรูสับปะรดด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสับปะรดปลอดภัยและจัดการโรคและแมลงศัตรูสับปะรดด้วยระบบภูมิสารสนเทศ” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านชากผักกูด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออกในอำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐๐ คน โดยมี นายอนุรักษ์ จีนะวัฒน์ ผู้จัดการ ธกส. สาขานิคมพัฒนา ให้การต้อนรับ


คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร. อรนุช ลีลาพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์และการบริหารจัดการไร่สับปะรด” ผศ.ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “โรคและแมลงศัตรูสับปะรดและการควบคุมโดยชีววิธี” และ ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่อง “แนวทางจัดการศัตรูสับปะรดด้วยระบบภูมิสารสนเทศ” และการฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มขยายปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าในสับปะรด” เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการไร่สับปะรด การควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี รวมทั้งการจัดการโรคและแมลงด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรแบบยั่งยืนอนงค์วดี จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัย
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น