วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี วิทยาลัยช่างศิลป์ ผนึกกำลังวาดภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความอาลัย

     
                 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ผนึกกำลังวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความอาลัย สะท้อนความเป็นอัครศิลปิน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                   นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี กล่าวว่า หลังจากที่สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความความเศร้าโศกเสียใจพสกนิกรไทยทั้งแผ่นดิน วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จึงผนึกกำลังคณะครูและนักศึกษาเกือบ 200 คน วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 288  ตารางเมตร จัดแสดงบริเวณรั้วหน้าวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์ให้ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิดความอุตสาหะในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ทรงมีพระปรีชาความสามารถเกี่ยวกับศิลปะในหลายๆ ด้าน จึงอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์


                   สำหรับ ภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์จะเรียงลำดับตาม พระราชกรณียกิจในช่วงที่ทรงพระเยาว์ไล่ตามช่วงอายุจนถึงปัจจุบัน ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ ทุกๆด้านและมีผลงานอะไรบ้าง โดยภาพมีความหลากหลายอารมณ์ สะท้อนความเป็นศิลปะ ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีผลงานด้านศิลปะออกมาตลอด ทั้งนี้ คณะครูและนักศึกษาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันด้วยความตื้นตันใจ ว่า การสร้างผลงานในครั้งนี้ เป็นการสานต่อพระราชปณิธานงานด้านศิลปะด้วยความจงรักภักดี เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคี และน้อมนำตามคำสอนจากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสต่างๆ โดยเฉพาะหลักของความพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย การคิดดี ทำดี ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป


Cadit  เฉลียว  อินยิ้ม  สวท.สพ.
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น