วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี รับรางวัลจังหวัดต้นแบบ “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ในวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล
             สุพรรณบุรี รับรางวัล ITA สูงสุดระดับประเทศ งานวันต่อต้าน  คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดต้นแบบ “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”               ที่ หอประชุมอาชาสีหมอก  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในงานวันต่อต้าน  คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้ (9 ต.ค. 60)  ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” พร้อมกล่าวว่า  จังหวัดสุพรรรณบุรี  ถือว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างในการต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับการประเมินผลค่าคุณธรรมและจริยธรรม หรือค่า ITA สูงสุดระดับประเทศ   โดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้เดินทางไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรี  และหวังว่าให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลัก  ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน  ที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยป้องกันการทุจริตที่สำคัญ คือแนวทางประชารัฐ โดยต้องรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ โดย “รัฐ” จะเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา”หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ทุกพื้นที่ สร้างการรับรู้และร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมแรงร่วมใจในการสร้างให้จังหวัดสุพรรณบุรีของเรา เป็นจังหวัดต้นแบบของการรวมพลังทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต
          
             ด้าน นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง   และให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ตลอดจนให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย  ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล  พร้อมการจัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว  /นิทรรศการ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลที่ 2  ระดับประเทศ ได้แก่  เทศบาลเมืองเมืองสุพรรณบุรี  และนิทรรศการ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกาศเจตนารม  กว่า 500 

 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น